Meteen naar de inhoud

Algemene leveringsvoorwaarden Vitamineplanner B.V.

Handelend onder de naam Vitamineplanner.nl, gevestigd te ‘s-Gravenhage,
gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer: 27367361.

1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten betreffende de levering van zaken en het verrichten van werkzaamheden (hierna te noemen ‘’leveranties’’) door Vitamineplanner.nl (hierna Vitamineplanner) dan wel aan Vitamineplanner gelieerde ondernemingen aan Afnemer. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Leveringsvoorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vitamineplanner. De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Onder Afnemer wordt verstaan: eenieder, waaronder tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel, die met Vitamineplanner een overeenkomst wenst aan te gaan voor de levering van zaken door Vitamineplanner.

1.3 De Afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met Vitamineplanner te sluiten overeenkomsten.

1.4 Indien, om welke reden ook, één of meerdere van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.5 Deze voorwaarden worden op eerste aanvraag geheel kosteloos door Vitamineplanner aan de Afnemer ter hand gesteld en zijn te raadplegen op de website van Vitamineplanner (www.Vitamineplanner.nl).

   2   Totstandkoming overeenkomst

2.1 De koopovereenkomst tussen Vitamineplanner.nl en Afnemer komt tot stand op het moment dat Vitamineplanner het volledig en correct door Afnemer ingevulde – door Vitamineplanner.nl beschikbaar gestelde formulier – accepteert.

   3   Prijs

3.1 Vitamineplanner.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar aangeboden producten te verlagen of verhogen of verzendkosten toe te voegen. Vitamineplanner.nl zal haar Afnemers uiterlijk één maand van tevoren schriftelijk (per e-mail) informeren over een prijswijziging. Indien Afnemer gebruik maakt van een reeks vooraf afgesproken leveringen (Abonnement), is Afnemer gerechtigd het abonnement binnen die maand te beëindigen. Beëindigt de Afnemer niet binnen de gestelde termijn, dan wordt het Abonnement voortgezet op basis van de gewijzigde prijs.

3.2 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en gelden alleen voor bestellingen en leveringen binnen Nederland.

   4   Betaling

4.1 Afnemer dient minimaal 18 jaar te zijn om een bestelling bij Vitamineplanner.nl te plaatsen.

4.2 Vitamineplanner factureert de Afnemer maandelijks vooraf. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval voorafgaande aan de start van de maand waarvoor de bestelling geldt.

4.3 Afnemer wordt verzocht om eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vitamineplanner.nl te melden.

4.4 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Vitamineplanner.nl gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen.

4.5 De producten blijven in eigendom van Vitamineplanner.nl totdat Afnemer de producten heeft betaald.

4.6 Facturen worden door Vitamineplanner.nl uitsluitend elektronisch verstuurd.

   5   Levering, levertijd en uitvoering

5.1 Vitamineplanner.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.2 De bestelling wordt verstuurd met PostNL.

5.3 De levering geschiedt op kosten van Vitamineplanner.nl naar het bij de bestelling opgegeven adres.

5.4 Bestellingen worden afgeleverd binnen twee tot vijf werkdagen na bestelling waarbij de bezorging alleen mogelijk is op de dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Vitamineplanner.nl biedt geen mogelijkheid tot afhalen.

5.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten berust bij Afnemer.

   6   Klachtenbeleid

6.1 Als u een klacht heeft over een product of de service van Vitamineplanner.nl, neem dan contact met ons op per e-mail via info@Vitamineplanner.nl of telefonisch via 070 – 2002 700. Vitamineplanner.nl zal altijd proberen een oplossing te vinden.

6.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de levering door Afnemer, volledig en duidelijk omschreven (eventueel vergezeld van beeldmateriaal) worden ingediend bij RpharmA B.V.

   7   Geschillen

7.1 Op overeenkomsten tussen Vitamineplanner.nl en de Afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Vitamineplanner.nl en de Afnemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Vitamineplanner.nl te leveren of geleverde producten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

   8   Voorbehoud

8.1   Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Vitamineplanner.nl, zal de Afnemer Vitamineplanner.nl in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de tekortkoming in de levering te herstellen dan wel de overeengekomen levering alsnog te verrichten, zulke keuze ter discretie van Vitamineplanner.nl. Indien Vitamineplanner.nl de overeengekomen levering alsnog verricht is Vitamineplanner.nl nimmer tot aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

8.2 Indien Vitamineplanner.nl in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen, is de aansprakelijkheid voor Vitamineplanner.nl voor door afnemer aantoonbare werkelijk geleden directe schade beperkt tot maximaal 50% van de opdrachtsom.

8.3 Vitamineplanner.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, vertragingsschade daaronder begrepen.

8.4 Vitamineplanner.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of defecten als gevolg van overmacht. (Force Majeure).

   9   Wijzigingen

9.1 Vitamineplanner.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient de aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen. Van belangrijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden zullen wij klanten één maand voordat de wijziging van kracht gaat, per e-mail op de hoogte stellen.